Survey results Summer 2019

https://www.surveymonkey.com/results/SM-CF6XGWX5V/